www.umvp.eu

Get Adobe Flash player

falumegújítási díj 2009

Pályázati kiírás – Magyarországi Falumegújítási Díj 2009.


                         Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Földművelésügyi  és Vidékfejlesztési Miniszter            

közösen meghirdeti a

Magyarországi Falumegújítási Díj 2009.
pályázatot


„Új energiák egy erős közösségért”

Mottóval.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák és díjazzák legjobb magyarországi falumegújítási tevékenységeket, a kiemelkedő, példamutató intézkedéseket, kezdeményezéseket. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat, mozgalommá szervezze a falumegújítást.

Lendületet adott a falumegújításnak és már hazánkban is meggyökeresedett az alulról jövő kezdeményezések bevált európai gyakorlata, a LEADER-szerű együttműködés. Magyarországon is a helyi szereplőkön van a hangsúly, helyi kezdeményezések indították el településük megújulását a fenntartható fejlődés érdekében, térségük belső energiáira támaszkodva, vidékfejlesztési stratégiákat alkotva. A vidék értékeinek megőrzése, a helyi identitástudat felélesztése vagy kialakítása a vidéki települések egyik alapvető kihívása, amely alapja egy jól működő, vonzó, élhető vidéki településnek.

A harmadik alkalommal meghirdetett „Magyarországi Falumegújítási Díj” ezúttal is az aktuális „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. Ez egészül ki néhány magyarországi követelménnyel. A magyarországi díj egy további célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. Éppen ezért a honi versengés mottója és fő céljai megegyeznek az európaival, hogy az adott területen legkiválóbb település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

A falumegújításban alapvető fontosságú az átfogó, a település életének minden elemére kiterjedő szemlélet. Az idén az így tevékenykedő települések között a mottónak azok a falvak és vidéki közösségek felelnek meg leginkább, ahol a fő célok megvalósításához „új energiákat” is használnak. Ez kétféle tartalmat takar. Egyrészt alternatív, helyi energiaforrások használatát, autonóm energetikai vagy egyéb ellátórendszerek kialakítását, másrészt a generációk közti szolidaritást, kisebbségek, esetleg idegenek integrációját, falu-város közti kölcsönösségi alapú kapcsolatot.

A pályázat benyújtása, elbírálása

Pályázatot egy falu önkormányzata, vagy falvak szövetsége (max. 20.000 lakossal) nyújthatja be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj előző kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat két példányban, az illetékes regionális államigazgatási hivatalok állami főépítészeihez (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet {BKÜ} esetében is a tervezési-statisztikai régióhoz való tartozás az irányadó) kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Falumegújítási pályázat”.

A pályázatok két ütemben kerülnek minősítésre.
Első ütemben a pályaművek régiónként kerülnek elbírálásra. A zsűrik elnökei az állami főépítészek, tagjai az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetének regionális koordinátorai, a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ) és a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának (MUT) helyi képviselői1. A zsűrik régiónként legfeljebb két pályázót juttathatnak tovább országos szintre – kivéve, ha valamely régió nem él a lehetőséggel, ennek terhére a pontszámban következő nevezhető.
A pályázók végső sorrendjéről, besorolásáról a nemzeti fejlesztési és gazdasági, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami főépítészek, a MUT és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló, szakértői bizottság dönt.
A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a Bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.
A pályázatok elbírálása ingyenes.

(A nyertesek listáját – az értékelést követően – a két kiíró és az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az RFÜ-k és a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az Önkormányzati Tájékoztatóban.)

1 BKÜ esetében az adott tervezési-statisztikai régió főépítésze az elnök, de az illetékes főépítész is delegál.
A pályázattal benyújtandó dokumentumok

· A pályázati formanyomtatvány elektronikus és papír alapon kitöltve – lehetőség szerint 20 oldal maximális terjedelemben
(1. számú melléklet)

· Az illetékes állami főépítész2 igazolása a településrendezés eszközeivel való ellátottságról, amit a főépítész a pályázat bírálata során ad meg (2. számú melléklet)

· Legalább 3 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek a későbbiek során a kiíró minisztériumok sajtótájékoztatói és publikációi részeként kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD dokumentumként, a képeket legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum 4 MB terjedelemben.)

· Tervek, fényképek, magyarázatok, grafikonok, „ilyen volt ilyen lett” típusú ábrázolások stb, amelyeknek el kell férniük 2 db – 120 x 90 cm nagyságú – tablón, a jobb megértés érdekében, illetve kiállítási céllal is. A legjobb, ha plakáton kerülnek összefoglalásra, és hengerré göngyölve küldik meg, lehetőleg digitalizált változatban is.

· A településnek és környezetének 1:50.000, vagy 1:25.000 arányú térképe, szintvonalakkal. Amennyiben rendelkezésre áll(nak), régi térkép(ek); ha lehetséges digitalizált formában is.

· További dokumentumok, mint pl. tervek, kiadványok, újságcikkek, háttérinformációk, videofelvételek stb. is csatolhatók.

 

Határidők:

2009. október 16.           A pályázatok beérkezésének határideje
2009. október 30. A pályázatok regionális szintű minősítése
2009. november 30. A szakértői bizottság helyszíni bejárásai
2009. 50. hét A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal
2010. február 8.               A győztes pályázatának beérkezése az Európai Falumegújítási Díjra
2010. tavasza A 2009. évi. Magyarországi Falumegújítási Díj átadása, falumegújítási konferencia Kazáron (Nógrád megye)

2 BKÜ esetében a tervezési-statisztikai régió főépítésze az illetékes főépítész álláspontja alapján.

A pályázatok minősítési szempontjai

A. Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)
A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési koncepció, a jogszabályoknak megfelelő településszerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat.

B. Irányultság és stratégia (szempontonként 5-5 pont)

  1.  Jövőkép
2. Fenntarthatóság
3. Komplexitás

C. Módszertan (szempontonként 5-5 pont)

1. Saját kezdeményezés és lakossági részvétel
2. Információ és kommunikáció
3. Szakértők általi projektgondozás
4. Együttműködés és hálózatok

D. Részletes értékelési szempontok (szempontonként 10-10 pont)

1. A település műszaki és humán infrastruktúrája, ezek színvonala, melyeket látnak el önállóan, melyeket társulásban.
2. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és erdőgazdálkodás erősítése.
3. Helyi foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése.
4. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló nyersanyagok felhasználása.
5. A gazdasági, az ökológiai és a társadalmi követelményekre egyaránt tekintettel lévő településfejlesztés.
6. A megőrzésre érdemes régi és az új, jó minőségű épületállomány szerves egysége.
7. Helyi lakosság identitás- és öntudatának erősítése.
8. Korszerű szociális intézmények megteremtése, társadalmi-kulturális élet.
9. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem esélyegyenlőségének támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásban.

E. Megfelelés a pályázati kiírás mottójának (10 pont)
 
Díjak

1. A nyertes pályázó „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2009” elnevezésű elismerésben részesül, továbbá nevezésre kerül az „Európai Falumegújítási Díj – 2010” pályázatra, a meghirdetők fedezik az 550 Euro-s nevezési díjat.  A győztes jogot szerez, hogy helyszíne lehessen a 2011. évi díjátadó ünnepségnek és falumegújítási konferenciának. Az I. helyezés nem megosztható.
2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a „Magyarország Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2009” elnevezésű elismerésben részesülnek.
3. A következő kategóriában díjat kapnak a „Falumegújítás egyes területein elért kiemelkedő teljesítményért – 2009”.
4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.
5. Regionális szintű díjak is adományozhatók.

A díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak, oklevelek kerülnek átadásra. A pályázók az adott témában részt vehetnek az FVM képzésein. Az első három kategória kitüntetettjei – eredményüknek megfelelő mértékben – előnyt élveznek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások”, „A vidéki örökség megőrzése”, a „Falumegújítás és –fejlesztés” intézkedésekre, illetve – a régiók egyedi döntése alapján – a decentralizált forrásokra, a  régió operatív programjainak meghatározott kiírásaira  vonatkozó támogatási kérelmek bírálata során.

További információ:

NFGM részéről: Madaras Attila, szakmai főtanácsadó
Tel.: 1-441 7820
Fax: 1-441 7742
E-mail: Attila.Madaras@nfgm.gov.hu

FVM részéről: Arnóczi Rozália vidékfejlesztési referens
Tel.: 1-301 4396
E-mail: rozalia.arnoczi@fvm.gov.hu

MUT (Falutagozat) részéről: dr. Ónodi Gábor elnök
Tel.: 28-522 012
Fax: 28-415 383
E-mail: onodi.gabor@kti.szie.hu

A nemzeti fejlesztési és gazdasági, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, közösen meghirdetik a Magyarországi Falumegújítási Díj 2009. pályázatot, „Új energiák egy erős közösségért” mottóval.
A pályázat célja, hogy felkutassa és díjazza a legjobb magyarországi falumegújítási tevékenységeket, a kiemelkedő, példamutató intézkedéseket, kezdeményezéseket. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat, mozgalommá szervezze a falumegújítást.
A harmadik alkalommal meghirdetett „Magyarországi Falumegújítási Díj” ezúttal is az aktuális „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség hirdetett meg. Ez egészül ki néhány magyarországi követelménnyel. A magyarországi díj egy további célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen.

További részletek, a Pályázati kiírás, a beküldendő űrlapok letölthetők

 

 

 

 

 

Pályázati lehetőségek

Copyright © 2013, Tiszazugi-LEADER Egyesület